Pogoji poslovanja

M-2000 d.o.o. Splošni pogoji poslovanja
Mengeš, 12.10.2011

1. Splošno
Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju SPP) predstavljajo osnovo operativnega sodelovanja s partnerji in temeljijo na obligacijskem zakoniku ter osnovnih ciljih in načelih podjetja M-2000 d.o.o.


Služijo kot pomoč pri poslovanju s partnerji v vseh primerih, ko ni sklenjenega drugega pogodbenega odnosa. Vse dobave in storitve temeljijo izključno na SPP razen v primeru drugačnih dogovorov, sklenjenih v pisni obliki. Vse navedbe v cenikih in ostalih obvestilih o prodajnih programih ter opisi produktov so zgolj informativne narave in kot taki neobvezujoči. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2. Sklenitev poslovnega sodelovanja
Podjetje M-2000 d.o.o. si pridržuje pravico, da na osnovi kriterijev samo odloča, s kom in pod kakšnimi pogoji želi sodelovati. Vsi posebni dogovori, spremembe ali odstopanja od SPP ali od Pogodbe o sodelovanju so veljavni izključno in samo v pisni obliki. Podjetje M-2000 d.o.o. si pridržuje tudi pravico, da samo odloča o prenosu pogojev poslovanja na drugo družbo oz. podjetje.

3. Naročanje
Naročanje poteka na osnovi trenutno veljavnega cenika podjetja M-2000 d.o.o. ali obvestil in akcij, ki se strankam posredujejo preko elektronske pošte. Vsako naročilo mora vsebovati osnovne podatke o naročniku, načinu dobave ter o vrsti in količini naročenega blaga. Naročilo je potrebno posredovati preko spletne prodajalne BrezProblema.si, e-pošte ali telefona. Prodajalec ne odgovarja za napačne ali prepozne izdobave v primeru odstopanja od pravil naročanja ali v primeru nejasnega ali napačnega naročila stranke. Posredovano naročilo je nepreklicno, kar izrecno velja v primerih, ko je potrebno blago posebno naročiti.


Za vsa naročila, ki presegajo dogovorjeni kreditni limit, lahko podjetje M-2000 d.o.o. zahteva ustrezna dodatna zavarovanja plačila oz. zahteva predhodno plačilo ustrezne razlike.


V kolikor ni navedeno drugače je veljavnost predračuna 2 dni od izstavitve, podjetje M-2000 d.o.o. po preteku veljavnosti ne more več zagotavljati ponujenega blaga po ponujeni ceni.

4. Izdaja oziroma odprema in prevzem blaga
Dobavni rok začne teči z dnem prejema naročila v ustrezni obliki, kot je podano v tretji točki, vendar šele po razjasnitvi vseh podrobnosti glede načina dobave in razpoložljivosti naročenega blaga. V primeru plačila po predračunu dobavni rok začne teči z dnem prejema plačila. Podani dobavni roki ne vključujejo sobot, nedelj in državnih praznikov, razen če ni posebej drugače dogovorjeno v pisni obliki. M-2000 d.o.o. ne odgovarja za zamude pri izdobavi, do katerih lahko pride zaradi neizpolnjevanja finančnih ali drugih obveznosti in zaradi netočnih ali pomanjkljivih informacij s strani kupca. Prodajalec si prav tako pridržuje pravico podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile, za kar se štejejo požari, potresi, poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ali drugi nepredvidljivi dogodki, ki lahko dobavo naročenega blaga bistveno otežijo ali onemogočijo. Podjetje M-2000 d.o.o. je dolžno o nastanku ali prenehanju višje sile partnerja oz. kupca nemudoma obvestiti.


Prodajalec lahko sam izbere ustrezna transportna sredstva po lastni odločitvi. V primeru lastnega prevzema lahko zahtevamo identifikacijo prevzemnika. Za škodo na blagu odgovarjamo samo v primeru dokazane velike malomarnosti naših zaposlenih. V primeru uveljavljanja odškodninskega zahtevka je potrebno podjetju M-2000 d.o.o. predložiti vso potrebno dokumentacijo oz. dokaze, ki tako malomarnost nedvomno dokazujejo.


S podpisom dobavnice partner potrjuje količino in vrsto prevzetega blaga, kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Hkrati s podpisom dobavnice vsa odgovornost za blago preide na stran kupca. Vsaka graja napak pri dobavi se mora vršiti v skladu z zakonodajo oz. predpisi obligacijskega zakonika, ki ureja to področje, oz. v skladu z SPP podjetja M-2000 d.o.o. . Pri paketni distribuciji je reklamacije glede napačnih količin in vsebine kupec dolžan pismeno reklamirati v roku do 7 delovnih dni od prejema blaga. Po tem roku podjetje M-2000 ne bo upoštevalo reklamacij.


V kolikor se kupcu v nekaj dneh po nakupu iz kakršnega koli razloga odobri vračilo kupljenega blaga, le to pa je že bilo razpakirano oz. vzeto iz embalaže, se stranki prizna vračilo v znesku 80% kupnine oz. dejanske vrednosti blaga.
Blago pošljemo na naše stroške ob naročilu nad 200 EUR z odštetimi rabati in brez DDV.

5. Cenik in cene
Osnova za obračun vseh cen je trenutno veljavni cenik podjetja M-2000 d.o.o., .


Vse cene za B2B (pravne osebe, ki so partnerji podjetja M-2000 d.o.o.) prodajo so v EUR in ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Cene za končne kupce so v EUR in že vsebujejo DDV. Ceniki, akcije in ostala obvestila so partnerjem posredovani preko e-pošte, sam cenik pa je dostopen tudi na spletnih straneh podjetja M-2000 d.o.o. in sicer na naslovu http://www.BrezProblema.si. V primeru akcij ali posebnih količinskih ponudb so cene lahko tudi nižje od objavljenih v ceniku.


Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Možnost nenamernih napak v ceniku ni izključena in zanje ne odgovarjamo.

6. Plačilni pogoji
Plačila se izvajajo kot predplačila na osnovi veljavnega predračuna ali na osnovi nastalih obveznosti po računu.
Na osnovi pogodbe in/ali ustreznega zavarovanja plačila lahko partner izvrši plačilo naročenega blaga z dogovorjenim odlogom, ki se šteje od dneva prevzema blaga. Plačilni rok oz. zapadlost plačila je navedena na dokumentu, na osnovi katerega se vrši plačilo. Odlog plačila velja do dogovorjene oz. odobrene višine kreditnega limita. V kolikor vrednost naročenega blaga skupaj z odprtim zneskom terjatev presega dogovorjeni limit, se partner obvezuje vnaprej plačati ustrezno razliko.


Podjetje M-2000 d.o.o. smatra za izvršeno plačilo vidnost ustreznega zneska na svojem TRR-ju v sistemu elektronskega bančništva, podatki za plačilo so navedeni na vseh uradnih dokumentih podjetja, in ne odgovarja za nesporazume, ki bi nastali zaradi neustrezno ali nepopolno izpolnjenih nalogov za plačilo.


V primeru prekoračitve plačilnih rokov si pridržujemo pravico obračunati zakonite zamudne obresti, ter v primeru neplačil ali neizpolnitve drugih pogodbenih obveznosti ustaviti izdobavo blaga oz. zamrzniti poslovne odnose.


Podjetje M-2000 d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru odloženega plačila samo izbere ustrezen instrument zavarovanja plačila, ki ga mora predložiti kupec - menica, bančna garancija, poroštvo...

7. Podaljšan lastninski pridržek
Vse izdano ali poslano blago, ostane do končnega plačila v lasti podjetja M-2000 d.o.o. . Partner je upravičen samostojno razpolagati z prejetim blagom, vendar je v primeru neizpolnitve finančnih obveznosti odgovoren za vse utemeljene zahtevke podjetja M-2000 d.o.o. . V primeru zahteve je kupec dolžan vrniti vse dobavljeno in neplačano blago oz. brez oviranja zagotoviti podjetju M-2000 d.o.o. nemoten vstop do prostorov hrambe in prevzem neplačanega blaga.

8. Reševanje reklamacij
Splošno
Podjetje M-2000 d.o.o. se obvezuje, da bo v zakonsko določenem roku 45 dni ustrezno rešilo reklamacijske zahtevke za vse artikle, ki bodo v garancijskem roku prenehali delovati ali je njihovo delovanje neustrezno glede na funkcijo, ki naj bi jo izdelek imel, kot je napisano na specifikaciji izdelka. Če vam izdelka v tem roku ne bomo uspeli popraviti ali zamenjati, ste upravičeni do dobropisa v višini trenutne vrednosti reklamiranega izdelka. Garancijski rok prične teči z datumom začetka garancijske dobe, najkasneje pa 3 (tri) mesece po dobavi blaga kupcu, ki kupuje to blago za nadaljnjo prodajo. Garancija teče na novo samo v primeru zamenjave blaga za nov artikel.


Kakršnakoli fizična poškodba artikla, ki je posledica udarca ali padca artikla, visoko-napetostnega sunka ali udarca strele, nepravilnega pakiranja ipd., ni stvar garancije, razen v primeru, da stranka jasno dokaže, da je tak artikel prejela ob podpisu prevzemnega dokumenta. Prav tako artikel izgubi garancijo z uporabo neoriginalnih ali nepravilnih rezervnih delov in potrošnega materiala ter zaradi okvare, ki bi nastala zaradi poseganja v napravo ali artikel s strani nestrokovne oz. nepooblaščene osebe. Izdelek vam bomo zavrnili tudi zaradi očitno malomarnega ravnanja z njim ali neupoštevanja navodil za uporabo.


V kolikor reklamacijo pogojno rešimo hitreje zaradi nekega posebnega razloga, s strani našega dobavitelja pa je naknadno upravičenost zamenjave zavrnjena, si pridržujemo pravico, da vnaprej izdani izdelek zaračunamo po trenutno veljavni ceni in pogojih, ki jih dotični partner ima, okvarjeni izdelek pa na stroške partnerja vrnemo v 30 dneh.
Podjetje M-2000 d.o.o. si pridržuje tudi pravico zaračunati vse administrativne in ostale stroške, ki bi nastali ob reševanju neupravičenih reklamacij.


V primeru, da stranka v 90 dneh po pisnem obvestilu o rešitvi reklamacije ne prevzame oz. ne zahteva vračila izdelka se smatra, da odstopa od omenjene zahteve in se strinja, da blago preide v last podjetja M-2000 d.o.o. .
Za izgubljene podatke na kakršnihkoli medijih (CD, DVD, trdi disk, ipd.) ne odgovarjamo.
Kakršnekoli dodatne nejasnosti se rešujejo po veljavnem Obligacijskem zakoniku RS.

Sprejem blaga v reklamacijo
Vsi reklamacijski zahtevki se rešujejo v podjetju M-2000 d.o.o., PE Lukovica, Podpeč 3, 1225 Lukovica. Pri uveljavljanju garancije je potrebno obvezno priložiti izpolnjen reklamacijski zapisnik z natančnim opisom napake ter dokument, ki dokazuje istovetnost blaga (dobavnica in izpolnjen garancijski list). V kolikor okvarjenega izdelka ne morete osebno prinesti v našo poslovalnico, ga lahko tudi pošljete po eni od dostavnih služb, a na svoje stroške in ustrezno zapakiran, sicer vam bomo pošiljko zavrnili. Da je izdelek ustrezno zapakiran se smatra takrat, ko je izvzeta možnost kakršnihkoli fizičnih poškodb artikla, vse na statično elektriko občutljive notranje komponente kot osnovne plošče, diski in podobno pa morajo biti tudi v antistatičnih vrečkah. Na pošiljki naj bo vidno označeno, da je v njej blago za v servis oz. reklamacijo. Reklamirani artikel mora imeti obvezno priložene vse dodatke in kable, ki ste jih prejeli ob nakupu. Za upravičene reklamacije vse stroške vračila zamenjanega izdelka krije M-2000 d.o.o. V primeru neupravičene reklamacije ali neupoštevanja navedenih zahtev pa okvarjeno blago vrnemo pošiljatelju na njegove stroške.


Kot izhaja iz točke 8 tega dokumenta, si podjetje M-2000 d.o.o. pridržuje lastninsko pravico nad vsem blagom, ki ni v celoti plačano, kar pomeni, da bomo v takem primeru do končnega plačila zadržali tudi vse reklamirane produkte.


Garancijski roki produktov so navedeni na garancijskem listu materiala. Podjetje M-2000 d.o.o. izjemoma prodaja tudi rabljeno IT opremo, za katero v skladu z zakonom (Zakon o varstvu potrošnikov UPB2 (UL RS št.98/2004) in na njegovi podlagi izdan Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS št.73/2003)) ni dolžno dajati garancije. Kupec tega blaga pa lahko v skladu z drugim odstavkom 37.b člena Zakona o varstvu potrošnikov uveljavlja stvarno napako na blagu in sicer najkasneje v roku enega leta od prevzema blaga.

9. Končne določbe
Splošni pogoji poslovanja (SPP) podjetja M-2000 d.o.o. se nahajajo na uradni spletni strani podjetja, na naslovu http://www.BrezProblema.si, tiskan izvod lahko pridobite tudi na sedežu podjetja M-2000 d.o.o., Rašiška 17, 1234 Mengeš.


S podpisom kateregakoli izdajnega dokumenta podjetja M-2000 d.o.o. potrjujete, da sprejemate Splošne pogoje poslovanja (SPP) našega podjetja in ste z njimi v celoti seznanjeni. Podjetju M-2000 d.o.o. s podpisom tudi dovoljujete, da vam po elektronski pošti pošilja cenike in ostala obvestila, v kolikor tega pisno ne prekličete.


TOP